Chci se stát členem

Jaké výhody přináší členství v CAIM?

 • Networking: setkávání s profesními kolegy, potenciálními klienty, zprostředkovateli interim managementu i dalšími zajímavými lidmi z business komunity.
 • Zvýšení viditelnosti na trhu interim managementu: CAIM často slouží jako první informační zdroj zájemců o vyhledání interim managera.
 • Nové obchodní příležitosti plynoucí ze vzájemné spolupráce členů CAIM: každý ze členů CAIM má svou specializaci a nezřídka u konkrétní zakázky potřebuje také kolegy s jinou odborností. Členové CAIM v takových případech pochopitelně nejprve oslovují kolegy z asociace.
 • Možnost prezentace: CAIM je založen na aktivní práci svých členů, kteří mohou nabídnout zajímavé téma a vystupovat na konferencích či kulatých stolech pořádaných CAIM.
 • Přístup k „know how“ interim managera (přístupné pouze řádným členům CAIM).
 • V neposlední řadě je to prestiž a známka kvality vyplývající z členství v asociaci kladoucí na své členy vysoké profesní i etické nároky.

Kdo se může stát členem?

Členem CAIM se může stát fyzická i právnická osoba, která splňuje podmínky dané stanovami.

Jaký je postup příjetí nového člena?

Členství v asociaci vzniká na základě žádosti o členství, která je ke stažení zde, a zaplacením členského příspěvku pro daný rok. Vyplněná a podepsaná žádost o členství se zasílá poštou na adresu sdružení či naskenovaná emailem na adresu info@caim.cz. Následně je žádost o členství schvalována členskou schůzí a výborem sdružení.

Členský poplatek pro kalendářní rok činí fyzické osoby 5 000 Kč, právnické osoby 10 000 Kč. Roční členský příspěvek je krácen úměrně počtu čtvrtletí, v nichž trvá členství. Členství vzniká dnem schválení žádosti o členství.

Pro více informací kontaktujte sekretariát.

Jaká jsou práva a povinnosti Řádného člena CAIM?

Členem CAIM se může stát fyzická i právnická osoba, která splňuje podmínky dané stanovami.

Práva

 • Podílet se na činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 • Volit členy výboru sdružení a být do výboru sdružení volen
 • Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
 • Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
 • Využívat výhod vyplývajících z aktivit sdružení
 • Zveřejnit své členství ve sdružení
 • Požádat revizora spolku o mimořádnou kontrolu v jakékoliv oblasti činnosti spolku, pokud tuto žádost předloží společně s min. 4 dalšími řádnými členy

Povinnosti

 • Dodržovat tyto stanovy a svojí činností naplňovat cíle sdružení
 • Řádně platit členské příspěvky, a to nejpozději do 31.12. běžného roku na rok následující
 • Svědomitě vykonávat funkci ve výboru sdružení, je-li do něj zvolen
 • Postupovat solidárně s ostatními členy sdružení
 • Dbát dobrého jména sdružení a oznamovat neprodleně výboru konflikt svých zájmů se zájmy sdružení
 • Neposkytovat bez písemného pověření výborem sdružení veřejnosti žádné informace o sdružení a jeho činnosti či cílech, včetně PR akcí či komunikace s médii
 • Řádně plnit své úkoly, jejichž plněním je v rámci činnosti spolku pověřen a k jejichž plnění se v rámci svého členství zaváže