Etický kodex člena CAIM

  1. POVINNOSTI ČLENA CAIM

Jako člen České asociace interim managementu se zavazuji dodržovat veškerá pravidla této profesní asociace, zejména Stanovy a tento Etický kodex. V případě, kdy bych některé z těchto ustanovení či pravidel porušil, jsem si vědom důsledků svého jednání, které může vyústit v ukončení členství v CAIM.

  1. ODBORNOST, PROFESIONALITA A ZKUŠENOSTI

Považuji profesionální přístup ke své činnosti za nezbytný atribut člena CAIM. Proto udržuji své schopnosti na nejvyšší možné úrovni. Neustále pracuji na svém dalším profesním vzdělávání a rozvoji. V žádném případě nebudu zkreslovat důležitá fakta o svých předešlých aktivitách, získaném vzdělání či členství v profesních či obdobných organizacích. Výsledky, které jsem dosáhl během své kariéry, mohu doložit příslušnými referencemi.

  1. FINANČNÍ STABILITA

Jsem relativně finančně zajištěn. Moje finanční zázemí mi dává dostatečnou svobodu nutnou k tomu, abych se nezpronevěřil sjednaným cílům, dohodnutým pravidlům a etice jednání.

  1. INTEGRITA, DŮVĚRA A ODPOVĚDNOST

Jsem si vědom odpovědnosti, kterou na sebe při své profesi přebírám. Považuji za věc osobní cti plnit včas své závazky, odevzdávat práci v požadované kvalitě a nenechat své klienty, spolupracovníky či partnery na holičkách. Dodržuji dohody, které jsem dobrovolně uzavřel, a to v jakékoliv podobě. Budu zachovávat důstojnost své profese a přiměřenou skromnost. Nikdy nezneužiju důvěrné informace, které v rámci své činnosti v CAIM získám. Budu aktivně vystupovat proti korupci všech forem a proti nekalým praktikám.

  1. ETIKA JEDNÁNÍ

Ctím mravní principy a zásady běžné v českém, respektive evropském prostředí a s tím související pravidla slušného chování. Nezpronevěřím se pravidlům byznys etiky jak vůči obchodním partnerům, tak i vůči zaměstnancům, kolegům či dalším skupinám, a to ani v případě, kdy by mne k tomu kdokoliv přímo či nepřímo nabádal. Při své činnosti budu postupovat v souladu se zákony a předpisy. Vyhýbám se situacím, ve kterých se mohu ocitnout ve střetu zájmů; případný potenciální střet zájmů ihned ohlásím vedení asociace. Svými postoji a chováním v obchodních vztazích budu vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti.

  1. KOMUNIKACE

Ctím svobodu slova a kritického myšlení, respektuji pravidla konstruktivní diskuse. Otevřeně komunikuji se svými klienty, se svými spolupracovníky v týmu, se svými obchodními partnery, s kolegy. Jsem trpělivý při předávání a vysvětlování potřebných informací, či při obdržení zpětné vazby. V případě, že nemám dostatečnou zpětnou vazbu, neváhám si ji vhodným způsobem vyžádat. Při sporných situacích se neuchyluji k unáhleným či nevhodným reakcím. Vhodnou komunikací pomáhám vytváření vzájemných kolektivních vztahů v rámci CAIM i vztahů s veřejností. Informuji pravdivě a úplně o všech aspektech souvisejících s mojí činností, budu vystupovat maximálně objektivně a důvěryhodně.

  1. KOLEGIALITA

Ctím zásady kolegiality v rámci CAIM. Nepoužívám nečestné praktiky v konkurenčním boji s jinými kolegy. Pokud mám pochybnosti o profesní zdatnosti  či způsobu výkonu činnosti jiných členů CAIM, budu tyto skutečnosti řešit na půdě sdružení.

  1. ZÁJMY CAIM

Chráním poslání CAIM zakotvené v jejích Stanovách. Při činnosti v rámci CAIM nenadřazuji své soukromé zájmy nad toto poslání.  Ctím CAIM a svým jednáním se nedopouštím ničeho, co by mohlo poškodit dobré jméno CAIM. Je si vědom toho, že CAIM svým vystupováním, chováním a působením navenek reprezentuji. Nevyužívám platformu CAIM pro uplatňování zájmů politických stran a hnutí nebo organizací s politickým programem. Nezneužívám majetku CAIM ke svým soukromým či podnikatelským účelům.

  1. ODPOVĚDNOST VŮČI ČESKÉ REPUBLICE A STÁTŮM, VE KTERÝCH PROFESNĚ PŮSOBÍM

Chovám v nejvyšší úctě tradiční a kulturní hodnoty vlastní země i zemí, v nichž budu vykonávat svoji činnost.

 

Schváleno členskou schůzí CAIM 22.11.2018