Stanovy

Česká asociace interim managementu, z. s.


čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

(1) Název sdružení: ”Česká asociace interim managementu, z.s. (dále jen „spolek”). V anglickém jazyce je možné používat název „Czech Association of Interim Management“

(2) Sídlem spolku je: Praha

(3) Spolek je dobrovolným, nevládním, nezávislým, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, založeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, za účelem naplnění cílů spolku.

(4) Spolek je právnickou osobou, registrovanou v rejstříku spolků vedeném příslušným rejstříkovým soudem (do 31.12.2014 Ministerstvem vnitra ČR). 

(5) Jednací řečí spolku je český jazyk

 

čl. II Cíle činnosti

(1) Spolek hodlá zejména:

 1. a) sdružovat (i) interim manažery, (ii) zprostředkovatele v oblasti interim managementu, (iii) právnické a fyzické osoby využívající interim managementu či zajímající se o něj
 2. b) prezentovat své členy, tedy interim manažery, zprostředkovatele v oblasti interim managementu, právnické a fyzické osoby využívající interim managementu či zajímající se o něj všemi dostupnými prostředky, zejména jejich osobní prezentací na webových stránkách asociace či podobných portálech, na akcích pořádaných CAIM a v dalších materiálech CAIM, a to formou dle schválených podmínek CAIM
 3. c) rozvíjet informovanost a zvyšovat povědomí o interim managementu v českém kontextu i o aktivitách sdružených členů
 4. d) koncentrovat a šířit know-how o interim managementu jako fenoménu a o jeho výhodách
 5. e) identifikovat aplikace interim managementu v praxi
 6. f) standardizovat úroveň interim managementu a služeb v této oblasti

 

čl. III  Formy činnosti

(1) K dosažení cílů, uvedených v čl. II hodlá spolek vyvíjet následující činnosti:

 1. rozvíjet dialog mezi členy spolku a jejich spolupráci
 2. šířit povědomí o interim managementu a členech CAIM, a to jak akcemi pořádanými či spolupořádanými CAIM, prostřednictvím akcí dalších subjektů, na webových stránkách CAIM a dalších podobných platformách CAIM, v materiálech a dokumentech CAIM apod.
 3. c) rozvíjet interim management a případně rovněž iniciovat či připravit návrhy změn právních předpisů, kterými by bylo možné plnohodnotné zakotvení interim managementu v právním řádu ČR
 4. d) kooperovat s jinými spolky či organizacemi s příbuznými cíly
 5. e) poskytovat pomoc a poradenství svým členům na nekomerčním principu a v míře a formě odpovídající dobrovolným aktivitám členské základny spolku
 6. f) soustřeďovat a poskytovat informace uvnitř spolku i mimo něj
 7. g) vykonávat osvětovou činnost v oblasti interim managementu, včetně netradičních modelů a forem spolupráce.

(2) Jiné formy činnosti spolku, které nejsou uvedeny v předešlých bodech nebo tyto dále nerozvíjejí či nedoplňují, je možné realizovat pouze na základě změny těchto stanov.

 

čl. IV Členství ve spolku

(1) Členem spolku mohou být fyzické osoby i právnické osoby dle podmínek uvedených v těchto stanovách a v rámci následujících kategorií:

(i) řádný člen – fyzická osoba (zastupující ve spolku pouze své vlastní zájmy)

(ii) řádný člen – právnická osoba

(iii) člen-čekatel na řádné členství

(iv) přidružený kolektivní člen – právnická osoba nevýdělečného typu či vzdělávací instituce (např. jiný profesní spolek, vysoká škola apod.)

(v) čestný člen

(2) Podmínky pro vznik členství:

(3) Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Přihláška je nejprve prověřena sekretariátem nebo pověřeným členem výboru z hlediska splnění všech formálních náležitostí a následně je předložena celé členské základně k vyjádření (k tomu je mj. využita i diskusní platforma v rámci členské sekce webu CAIM). Výbor může požádat uchazeče o předložení jeho profesních referencí, nebo o prezentaci jeho referenčního projektu. Na základě tohoto vyjádření členské základny je pro přijetí nového člena zapotřebí schválení minimálně ½ všech členů výboru spolku.

Členství vzniká za splnění předpokladů uvedených v čl. IV na základě schválení přihlášky a současně zaplacením členského příspěvku.

(4) Členství zaniká:

 1. a) doručením písemného oznámení člena o jeho vystoupení výboru spolku; v tomto případě členství zaniká okamžikem, kdy výbor na svém jednání toto oznámení vezme na vědomí
 2. b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena (k vyloučení člena je přitom zapotřebí souhlas min. 2/3 přítomných členů spolku)
 3. c) nezaplacením členských příspěvků ani v náhradním termínu 3 kalendářních měsíců následujících po termínu k řádnému zaplacení; formálně dojde k ukončení členství z tohoto důvodu k datu, kdy vezme na svém zasedání výbor splnění podmínek k ukončení členství z tohoto důvodu na vědomí
 4. d) neplněním či odmítnutím plnění platných interních pravidel a podmínek pro členy CAIM, a to i po upozornění výborem na toto neplnění platných interních pravidel a podmínek s uvedenou přiměřenou lhůtou k nápravě; formálně dojde k ukončení členství z tohoto důvodu k datu, kdy výbor na svém zasedání následujícím po marném uplynutí lhůty k nápravě konstatuje toto přetrvávající neplnění či odmítnutí plnění platných interních pravidel a podmínek
 5. e) poškozením dobrého jména spolku či konfliktem zájmů se zájmy spolku, kterých se člen dopouští, či jiným hrubým poškozením zájmů spolku (např. porušení kodexu interim manažera vydaného spolkem), přestože byl člen písemně vyzván výborem spolku, aby se takových jednání zdržel; v daném případě členství zaniká rozhodnutím výboru spolku, a to min. 2/3 většinou všech členů výboru spolku; v takovémto případě může navrhnout kterýkoliv člen spolku (včetně člena takto vyloučeného) revizi tohoto vyloučení na nejbližší členské schůzi – ta pak může nadpoloviční většinou všech členů sdružení rozhodnout o neplatnosti takovéhoto vyloučení člena a musí přitom vyřešit záležitosti tohoto člena vyplývající z mezidobí mezi vyloučením člena rozhodnutím výboru a touto členskou schůzí, která toto vyloučení zvrátila
 6. f) úmrtím člena spolku – fyzické osoby
 7. g) zánikem člena spolku – právnické osoby
 8. h) zánikem spolku

(5) Změna kategorie členství:

 1. a) člen čekatel může požádat o změnu statutu svého členství na člena řádného
 2. b) řádný člen nemůže žádat o změnu statutu na člena čekatele
 3. c) v případě žádosti člena čekatele o změnu statutu na člena řádného se postupuje obdobně, jako v případě přijetí řádného člena
 4. d) člen právnická osoba může požádat o převedení členství na fyzickou osobu, kterou tvoří zástupce této právnické osoby; v tomto případě se postupuje procedurálně obdobně, jako v případě přijetí řádného člena

 

čl. V Práva a povinnosti členů

(1) Člen spolku má dle jednotlivých kategorií členství právo:

(i) řádný člen – fyzická osoba a (ii) řádný člen – právnická osoba

 1. a) podílet se na činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 2. b) volit členy výboru spolku a být do výboru spolku volen (do výboru spolku nebo jiných funkcí spolku může být zvolena jen fyzická osoba – v případě člena právnické osoby takto může být zvolena jen fyzická osoba, která právnickou osobu ve spolku zastupuje)
 3. c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
 4. d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku
 5. e) využívat výhod vyplývajících z aktivit spolku pro řádné členy
 6. f) zveřejnit své členství ve spolku
 7. g) požádat revizora spolku o mimořádnou kontrolu v jakékoliv oblasti činnosti spolku, pokud tuto žádost předloží společně s min. 4 dalšími řádnými členy

(iii) člen čekatel, (iv) přidružený člen a (v) čestný člen

 1. a) podílet se na činnosti sdružení v rámci aktivit, ke kterým jsou přizváni čekatelé, přidružení členové a čestní členové a být o této činnosti informován
 2. b) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
 3. c) využívat výhod vyplývajících z aktivit spolku pro čekatele a přidružené členy
 4. d) zveřejnit své členství ve spolku v rámci svého statutu
 5. e) čekatelé, přidružení členové a čestní členové nemají právo volit orgány spolku ani se účastnit procesů oficiálního schvalování návrhů dle těchto stanov

(2) Člen spolku má povinnost:

(i) řádný člen – fyzická osoba a (ii) řádný člen – právnická osoba

 1. a) dodržovat tyto stanovy a svojí činností naplňovat cíle spolku
 2. b) řádně platit členské příspěvky (odpovídající jeho kategorii členství), a to nejpozději do 31.1. běžného roku na daný rok (členské příspěvky se platí na období celého kalendářního roku; v případě nových členů přistoupivších až ve 2. pololetí se platí v poloviční výši na toto druhé pololetí)
 3. c) svědomitě vykonávat funkci ve výboru spolku či funkci revizora, je-li do ní zvolen
 4. d) postupovat solidárně s ostatními členy spolku
 5. e) dbát dobrého jména spolku a oznamovat neprodleně výboru konflikt svých zájmů se zájmy spolku
 6. f) neposkytovat bez písemného pověření výborem spolku veřejnosti žádné informace o spolku a jeho činnosti či cílech, včetně PR akcí či komunikace s médii (toto ustanovení neplatí pro členy výboru spolku v rámci plnění výborem schválených úkolů či projektů)
 7. g) řádně plnit své úkoly, jejichž plněním je v rámci činnosti spolku pověřen a k jejichž plnění se v rámci svého členství zaváže
 8. h) řídit se platnými interními pravidly a podmínkami CAIM a řádně plnit jejich ustanovení
 9. i) zveřejnit své členství ve spolku stanoveným jednotným způsobem dle pravidel CAIM

(iii) člen – čekatel, (iv) přidružený kolektivní člen, (v) čestný člen

 1. a) dodržovat tyto stanovy a svojí činností naplňovat cíle spolku
 2. b) řádně platit členské příspěvky (odpovídající jeho kategorii členství), a to nejpozději do 31.1. běžného roku na daný rok (členské příspěvky se platí na období celého kalendářního roku; v případě nových členů přistoupivších až ve 2. pololetí se platí v poloviční výši na toto druhé pololetí); čestní členové členské příspěvky platit nemusí
 3. c) postupovat solidárně s ostatními členy spolku
 4. e) dbát dobrého jména spolku a oznamovat neprodleně výboru konflikt svých zájmů se zájmy spolku
 5. f) neposkytovat bez písemného pověření výborem spolku veřejnosti žádné informace o spolku a jeho činnosti či cílech, včetně PR akcí či komunikace s médii
 6. g) řádně plnit své úkoly, k jejichž plnění se v rámci svého členství zaváže
 7. h) řídit se platnými interními pravidly a podmínkami CAIM a řádně plnit jejich ustanovení

(3) Aktuální výši členských příspěvků pro jednotlivé kategorie členství stanoví výbor spolku.

 

čl. VI Orgány spolku

(1) Orgány spolku jsou:

 1. a) členská schůze
 2. b) výbor spolku
 3. c) předseda spolku
 4. d) místopředseda spolku
 5. e) revizor spolku
 6. f) tajemník spolku

 

čl. VII Členská schůze

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni platní řádní členové spolku. Čekatelé a přidružení členové spolku se mohou zúčastnit členské schůze pouze v případě, že to členská schůze odsouhlasí nadpoloviční většinou všech přítomných řádných členů, a to pouze těch bodů jednání, kterých se souhlas týká. Čestní členové se mohou zúčastnit členské schůze. Čekatelé, přidružení členové a čestní členové zúčastnění na členské schůzi nemají v rámci hlasování členské schůze hlasovací právo.

(2) Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně jedenkrát ročně, a to formou informace publikované na webových stránkách spolku nejméně 30 dní před datem členské schůze. Písemné pozvánky v elektronické podobě, rozesílané všem řádným členům jsou vnímány jako doplňková nadstandardní forma pozvání.

(3) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech platných řádných členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku ne dříve než za 5 dnů, nejpozději však do 45 dnů náhradní členskou schůzi (formou informace publikované na webových stránkách spolku (písemné pozvánky v elektronické podobě se již rozesílat nemusí), která musí být zveřejněna nejméně 3 dny před datem náhradní členské schůze); tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných řádných členů (pokud je ovšem vyšší, než 5). Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

(4) Mimořádnou členskou schůzi svolá výbor spolku v případě, že o to požádá nejméně třetina všech řádných členů spolku nebo nejméně polovina všech členů výboru, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od splnění dané podmínky, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější (pro pozvánku platí ustanovení čl. VII. (2).

(5) Členská schůze zejména:

 1. a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny (k odsouhlasení je třeba souhlasu min. 2/3 přítomných řádných členů spolku)
 2. b) projednává úkoly spolku pro příslušné období a určuje formy další činnosti (k odsouhlasení je třeba souhlasu min. 1/2 přítomných řádných členů spolku)
 3. c) schvaluje účetnictví za minulé období a zprávu o hospodaření za minulé období (k odsouhlasení je třeba souhlasu min. 1/2 přítomných řádných členů spolku)
 4. d) posuzuje a schvaluje výroční zprávu spolku (k odsouhlasení je třeba souhlasu min. 1/2 přítomných řádných členů spolku)
 5. e) volí a odvolává výbor spolku a revizora (k platnému zvolení či odvolání člena/ů výboru či revizora se musí volby účastnit min. 2/3 přítomných řádných členů spolku; postup volby a odvolání je konkrétně upraven v čl. VII, bodě 6), případně potvrzuje kooptované členy výboru
 6. f) rozhoduje o zániku spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem či organizací (k odsouhlasení je třeba souhlasu min. 2/3 většiny všech řádných členů spolku); pakliže v případě, že na členské schůzi v okamžiku rozhodování o této otázce není přítomných alespoň 2/3 řádných členů, a ani řádně svolaná náhradní členská schůze dle čl. VII bodu 3 se za účelem rozhodnutí o zániku spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem či organizací nesejde v počtu min. 2/3 všech řádných členů spolku, může o zániku spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem či organizací rozhodnout na svém řádném zasedání výbor, a to min. 2/3 většinou všech jeho členů. Toto jednání výboru v dané věci může proběhnout nejdříve za 90 dnů po konání neúspěšné náhradní členské schůze v dané věci, aby tak byl dán prostor všem členům k případnému svolání mimořádné členské schůze dle čl. VII bod 4.
 7. g) rozhoduje o vyloučení člena, případně o odvolání člena z důvodu ukončení jeho členství pro neplnění nebo odmítnutí plnění platných pravidel a podmínek CAIM (k odsouhlasení usnesení o vyloučení nebo o přijetí odvolání je třeba min. 2/3 většiny přítomných řádných členů spolku)
 8. h) jedná o otázkách, které jsou na jednacím pořádku, a hlasuje o nich (k odsouhlasení je třeba min. 1/2 přítomných řádných členů spolku)
 9. i) jedná o dodatečně zařazených bodech, pokud s jejich dodatečným zařazením na program členské schůze souhlasí min. 1/3 na členské schůzi přítomných řádných členů sdružení (ke schválení návrhu vzešlého z í takto dodatečně zařazeného bodu je však potom třeba min. 1/2 přítomných řádných členů spolku)

(6) Volba výboru či revizora je tajná. Odstupující výbor navrhne hlasování o volbě nového výboru tak, aby proběhla zpravidla nejpozději na poslední členské schůzi před koncem jeho mandátu. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce odevzdaných platných hlasů (není vyžadován nadpoloviční počet kladných hlasů), a to v počtu odpovídajícím počtu členů výboru; v případě revizora je zvolen ten kandidát, který obdrží nejvyšší počet hlasů (není vyžadován nadpoloviční počet hlasů). Kandidovat do výboru či na pozici revizora mohou pouze řádní členové sdružení, v případě právnických osob pouze 1 zástupce řádně delegovaný touto právnickou osobou.

(7) Body článku VII. odstavce (5) písmene b), c), d, e), g), h) i) mohou být členy asociace odsouhlasovány per rolam – e-mailem, videokonferenční či telefonicky. Takto na dálku hlasující člen je považován za volbě přítomného člena. Volební komise, případně výbor či sekretariát je povinen provést hlasování tak, aby byla zachována jeho regulérnost, v případě, že jde o hlasování tajné, aby byla zachována situaci odpovídajícím způsobem i jeho tajnost.

 

čl. VIII Výbor, předseda a místopředseda spolku

(1) Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Všichni členové výboru jsou si ve svých právech a povinnostech rovni. Výjimky stanoví pouze bod (3.1), (5.1)  čl. VIII  a bod (1) čl. IX

(2) Výbor spolku má nejméně 3 a nejvíce 7 členů, funkční období člena výboru trvá dva (2) roky. Opakovaná volba je možná.

(3) Výbor volí ze svého středu předsedu spolku a místopředsedu spolku, a to tajným hlasováním. Stejným mechanismem výbor případně tyto funkcionáře odvolává.

(3.1) Předseda spolku řídí činnost výboru spolku. V případě nepřítomnosti předsedy přebírá jeho zodpovědnost místopředseda. Řízením je myšleno organizování spolupráce členů výboru.

(4) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schází se minimálně jednou za kalendářní čtvrtletí.

(5) Výbor rozhoduje hlasováním členů výboru. K rozhodnutí výboru je třeba nadpoloviční většiny všech členů výboru (členů zastávajících aktuálně obsazené pozice ve výboru CAIM). Hlasování může probíhat i metodou per-rolam (zpravidla telefonicky či přes videohovor) nebo v kombinaci hlasování aklamací fyzicky přítomných členů s hlasováním per-rolam (telefonicky či přes videohovor), pokud je hlasování provedeno současně.

(5.1) Hlas předsedy rozhoduje v případě rovnosti hlasů v situaci sudého počtu aktuálně zvolených členů výboru.

(6) Mimořádná schůze výboru je svolána na žádost předsedy spolku, místopředsedy spolku, revizora spolku nebo dvou jiných členů výboru.

(7) Výbor spolku

 1. a) koordinuje a řídí činnost spolku;
 2. b) přijímá nové členy spolku, případě rozhoduje o změnách statutu členů
 3. c) ve zvláštních případech rozhoduje o vyloučení člena spolku nebo ukončení jeho členství v případě neplnění podmínek člena.
 4. d) svolává členskou schůzi, náhradní členskou schůzi nebo mimořádnou členskou schůzi
 5. e) na nejbližší schůzi výboru projedná návrhy, podněty a připomínky, požádá-li o to alespoň 1/3 všech členů spolku
 6. f) připravuje výroční zprávu o činnosti spolku, roční účetní závěrku, návrh rozpočtu na další období, případně změny stanov
 7. g) jmenuje a odvolává tajemníka spolku
 8. h) kooptuje na uvolněná místa členy výboru

 (8) Členství ve výboru zaniká:

 1. a) odstoupením člena výboru nebo ukončením člena výboru členství ve spolku; v tomto případě členství zaniká okamžikem, kdy výbor na svém jednání toto oznámení vezme na vědomí
 2. b) odvoláním člena výboru členskou schůzí
 3. c) uplynutím funkčního období, avšak v případě, kdy by počet členů výboru klesl na min. počet 3, zůstává mandát kteréhokoliv z těchto posledních 3 členů v platnosti i uplynutím jejich funkčního období s tím, že takovýto výbor musí svolat do 30 dnů po tom, co nastala tato skutečnost, mimořádnou členskou schůzi, případně dle stanoveného postupu náhradní členskou schůzi, která zvolí nové členy výboru; v případě potřeby rozhodnutí mezi dvěma členy výboru pro účely dle tohoto bodu rozhoduje vyšší věk člena výboru
 4. d) úmrtím člena

(9) Kooptace do výboru spolku:

 1. a) v případě, když v průběhu období mezi členskými schůzemi dojde ke snížení počtu členů výboru (odstoupením, uplynutím funkčního období nebo úmrtím člena výboru dle odstavce (9) písmene a, c nebo d), může výbor na své schůzi kooptovat na takto uvolněné místo nové členy výboru, a to pouze za podmínek stanovených v následujících ustanoveních
 2. b) kooptovat lze pouze na uprázdněné místo do max. počtu členů výboru, který byl zvolen na poslední volební schůzi
 3. c) kooptovat v jednom období mezi členskými schůzemi lze maximálně celkem v počtu 3 pozic ve výboru
 4. d) kooptaci a kandidáta na kooptování může navrhnout kterýkoliv člen výboru
 5. e) kandidátem na kooptaci může být pouze řádný člen CAIM (fyzická osoba, nebo fyzická osoba zastupující v CAIM právnickou osobu)
 6. f) záměr kooptovat na uprázdněné místo ve výboru a návrh kandidátů na kooptaci musí výbor zveřejnit na webových stránkách spolku min. 14 dnů před zasedáním výboru, na kterém by se mělo o kooptaci rozhodovat; členská základna má právo se ke kooptaci písemně elektronickou formou v této lhůtě vyjádřit
 7. g) takto připravený návrh projedná výbor na následujícím zasedání, a to za osobní účasti kandidáta na kooptaci, přičemž zváží a vypořádá připomínky od členské základny na kooptaci i na kandidáty
 8. h) schválení návrhu na kooptaci za člena výboru probíhá tajným hlasováním členů výboru, přičemž nový člen je kooptován v případě, kdy s jeho kooptací souhlasí všichni stávající členové výboru (tedy členové zastávající aktuálně obsazené pozice ve výboru)
 9. i) kooptovaný člen výboru se okamžikem schválení dle předešlého bodu stává členem výboru se všemi právy a povinnostmi člena výboru, a to až do nejbližší členské schůze, kdy jeho mandát ve výboru končí
 10. j) kooptovaný člen výboru nemůže být (až do svého případného potvrzení volební členskou schůzí) zvolen do funkce předsedy nebo místopředsedy

 

čl. IX Jednání jménem spolku

(1) Statutárním orgánem spolku je výbor, za který navenek jednají vždy společně 2 jeho členové, a to následujícím způsobem:

(2) Zmocnění třetí osoby k určitému jednání za spolek může provést pouze výbor svým řádným usnesením, a to pouze na dobu určitou nepřesahující 1 rok.

 

čl. X Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Všichni členové vykonávají svoji činnost pro spolek zdarma, pokud není na základě usnesení výboru ve výjimečných případech odsouhlaseno jinak. V takovémto případě uzavírá výbor písemnou formou jménem CAIM s dotyčným členem řádný obchodně-závazkový vztah.

(2) Příjmy spolku tvoří roční členské příspěvky členů spolku, dary, dotace, granty a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku, výnosy z akcí pořádaných spolku a jiné zdroje. Příjmy spolku jsou používány k rozvoji aktivit spolku nebo na správu spolku
a nemohou být rozdělovány členům spolku ani jiným osobám k soukromým účelům.

(3) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

(3.1) Hospodaření spolku nesmí být plánováno jako deficitní. Výbor není oprávněn uzavírat závazkové vztahy, pokud by nebyly dostatečně kryty disponibilními aktivy spolku v době plnění vyplývajícího z daného závazkového vztahu.

(4) Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s externí právnickou osobou pro finanční zajištění a finanční a daňovou kontrolu svých aktivit.

(5) Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně, případně na účtech spolku.
Za jejich řádnou evidenci zodpovídá výbor spolku. Výbor spolku je povinen předkládat účetnictví ke kontrole revizorovi spolku.

(6) Disponovat s finančními prostředky spolku mohou pouze k tomu pověření členové výboru spolku (měli by být min. 2 kvůli zastupitelnosti). Pokladník i jeho zástupce (ani osoby jim blízké) nesmí být v žádném okamžiku ve střetu zájmů vůči CAIM, tedy nesmí být beneficientem ve vztahu k CAIM.

(7) Spolek vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření spolku, která obsahuje zejména:

 1. a) přehled činnosti spolku v příslušném kalendářním roce;
 2. b) údaje o počtu členů spolku v jednotlivých kategoriích;
 3. c) změny ve složení orgánů spolku, k nimž došlo v průběhu roku;
 4. d) roční účetní závěrku.

 

čl. XI Revizor spolku

(1) Kontroluje činnost spolku, především hospodaření s majetkem a finančními prostředky spolku a dodržování schváleného rozpočtu, a dále kontroluje plnění rozhodnutí členské schůze a dodržování stanov spolku. V rámci své funkce spolupracuje případně s externí odbornou osobou pro finanční a daňovou kontrolu aktivit spolku.

(2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi.

(2.1) Revizor spolku také může kontrolovat plnění usnesení výboru CAIM a upozorňovat na případné problémy s usneseními spojené.

(2.2) Revizor musí své povinnosti vykonávat kontinuálně a pravidelně o výsledcích své činnosti informovat výbor CAIM. Mj. i z tohoto důvodu má neustálý přístup ke všem interním materiálům CAIM a na všechna zasedání výboru či jiných pracovních a organizačních skupin CAIM.

(3) Funkčním obdobím revizora jsou dva (2) roky.

(4) Revizorem spolku může být pouze řádný člen – fyzická osoba

 

Čl. XII Tajemník spolku

(1) Zajišťuje administrativně příslušnou agendu výboru spolku a další administrativní a sekretářské činnosti dle rozhodnutí a potřeb výboru spolku, předsedy a místopředsedy.

(2) Funkčním obdobím tajemníka jsou dva (2) roky.

(3) Tajemník není statutárním ani výkonným představitelem spolku a nepodléhá tedy žádnému zápisu v rejstříku.

 

čl. XIII Různé

(1) Spolek může provádět certifikaci interim manažerů, a to v rámci pravidel řádně schválených výborem spolku a zveřejněných na webových stránkách spolku. Tato pravidla musí být transparentní a musí obsahovat i procedury validace a přezkoumání.

(2) Spolek si vytvořil a odsouhlasil Etický kodex člena CAIM, který je závaznou interní normou pro všechny členy CAIM. Etický kodex byl schválen na členské schůzi CAIM.

 

čl. XVI Zánik spolku

(1) Spolek zaniká pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů či soudu z důvodů stanovených zákonem nebo dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jiným spolky či organizacemi.

(2) O dobrovolném rozpuštění spolku nebo jeho sloučení rozhoduje 2/3 všech řádných členů sdružení, případně výbor dle čl. VII, bodu 5), písm. f.

(3) Majetkové vypořádání se při zániku spolku z vlastního rozhodnutí řídí rozhodnutím členské schůze, případně výbor dle čl. VII, bodu 5), písm. f.  V případě zániku spolku bez právního nástupce jmenuje a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně členská schůze, případně výbor dle čl. VII, bodu 5), písm. f. Případný zbylý majetek po likvidaci bude předán na základě rozhodnutí členské schůze (případně výbor dle čl. VII, bodu 5), písm. f.) neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

čl. XV Závěrečná ustanovení

(1) Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněn výhradně výbor spolku. Stanovy v dané verzi nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí a jsou závazné pro všechny členy spolku.

 

Schváleno členskou schůzí CAIM 22.11.2018