Zpět

Interim management a "kopilot" – cesta do klidných vod z rozbouřeného moře (5 minut čtení)

Štítky: článek

1.2.

Česká asociace interim managementu (www.caim.cz) na podzim 2016 provedla průzkum povědomí o interim managementu. V lednu 2017 pak byly v blogovém článku Přemysla Hoffmanna Proč se strategické změny často nedaří?  sumarizovány některé důvody neúspěchu strategických změn ve firmách (oba texty doporučujeme Vaší pozornosti).

Krátce lze říci:

·        povědomí o interim managementu vzrůstá,

·        majitelé firem ovšem často neumí strategické změny správně uchopit a částečně se obávají externích služeb využít.

Pojem interim management

Pojem INTERIM vyjadřuje angažovanost manažera na určitou, předem stanovenou či alespoň odhadnutelnou dobu. Česká asociace interim managementu rozděluje interim management podle účelu do tří základních skupin: SUBSTITUČNÍ, PROJEKTOVÝ a ZMĚNOVÝ.

SUBSTITUČNÍM interim managementem se rozumí náhrada manažera, případně i specialisty, pracujícího a zařazeného v běžné organizační struktuře společnosti, interim manažerem, a to na určitou přechodnou dobu. Důvodem těchto potřeb bývá náhlý výpadek stálého pracovníka z důvodu nemoci, úmrtí či jeho odvolání nebo náhlý a nepředpokládaný odchod z jiných příčin.

PROJEKTOVÝ  interim management připadá v úvahu v situacích, kdy společnost zpracovává specializovaný či náročný projekt, k jehož vedení nemá dostatek vlastních specialistů nebo přímo potřebuje speciální know-how. Projektový interim manažer se tedy nestává trvalou součástí organizační struktury dané společnosti, ale dočasně ji rozšiřuje.

Do ZMĚNOVÉHO interim managementu lze řadit řízení restrukturalizací či krizové řízení. V daném případě se samozřejmě jedná zpravidla o změny z neuspokojivého stavu do stavu více žádoucího, ale může jít i o působení při přípravě prodeje, nebo naopak po převzetí firmy novým majitelem, při realizaci fúzí nebo při výrazných změnách směřování podniku. Jedná se o situaci, kterou sama firma, resp. její stávající management či vlastníci, nejsou schopni svými silami zvládnout, a to ani za pomoci externích poradců, konzultantů či mentorů.

Výsledkem činnosti interim manažera však není jen vykonání určitých činností, realizace projektu nebo záchrana a restrukturalizace podniku. Interim manažer také během své mise ve firmě předává svým kolegům a spolupracovníkům, ale třeba i majitelům firmy své bohaté znalosti, a zkušenosti tak, aby firma, ve které působí, byla i po jeho odchodu životaschopná a mohla se dále samostatně rozvíjet.

V praxi však nastávají i situace, kdy majitel nebo ředitel firmy svou vedoucí roli nemůže či nechce předat interim manažerovi ani dočasně. Současně ale nemusí stačit, vzhledem k situaci, využití služeb poradce, mentora, či školitele. Tato situace nastává zejména u malých či rodinných firem. Chtěli bychom zde tedy upozornit na novou metodu „kopilot“, kterou lze i v takovéto situaci využít.

V čem spočívá podstata metody „kopilot“?

Podstatou metody "kopilot" je dlouhodobější podpora exekutivního majitele ("pilota") a dalších klíčových manažerů firmy v jejich roli nad rámec běžného poradenství, vzdělávání, či mentoringu. 

"Co-pilot" je pak osoba, která pilotovi tuto službu poskytuje a může využívat celého týmu dalších odborníků. Metoda "kopilot" tedy rovněž firmu pomáhá stabilizovat a připravuje ji na další úspěšný rozvoj.

Jak se liší interim manažer a co-pilot?

Interim manažer je stručně řečeno někdo, kdo ve firmě po nějakou dobu přebere plnou odpovědnost za danou roli (např. se stane výkonným, finančním ředitelem, HR či projektovým manažerem).

V případě angažování co-pilota danou roli ve firmě stále vykonává původní člověk ("pilot"). U již zmíněných menších a rodinných firem je tímto člověkem často její vlastník, či spoluvlastník. Ten je po nějakou dobu podporován, tak jako pilot v kabině letadla, co-pilotem. Co-pilot tedy nepřebírá plnou zodpovědnost, ale má společně s pilotem spoluzodpovědnost. Jde tedy v odpovědnosti mnohem dále než běžný poradce/školitel/mentor, ale na druhou stranu nemá plnou, samostatnou odpovědnost jako interim manažer. Pracuje tedy více pružně (agilně) a pouze po dobu, po jakou pilot cítí ve spolupráci užitečnost. Stejně jako při využití interim manažera pak po splnění úkolu co-pilot odchází, ale jeho know-how ve firmě zůstává. Majitel, exekutivní člověk a všichni dotčení lidé ve firmě nadále vědí, PROČ, CO a JAK mají dělat.

Dá se role interim manažera a co-pilota kombinovat?

Ano, dá. Co-pilotem může být např. právě zkušený interim manažer. Ale i v případech, kdy firma využívá interim manažera, mohou být i další lidé z vedení firmy podporování vhodným "kopilotem". Dále se využití co-pilota nabízí u dlouhodobější podpory méně zkušených projektových manažerů. Široké možnosti zapojení co-pilota umožňují například i uspořádání, kdy ředitel firmy může být podporován co-pilotem a na jiné pozici může být dočasně angažován interim manažer (např. na pozici finančního ředitele). Oba pak běžně využívají i dalších poradců a školitelů, pokud je to potřebné.

Závěr

Interim management už i v ČR prokázal v mnoha případech svoji užitečnost, přičemž jeho využití se neustále vyvíjí. Popsaná nová metoda "kopilot" je možným řešením pro situace, kdy není možná nebo účelná náhrada stávající osoby pouze klasickým interim manažerem.

Chtěl bych se o interim managementu a metodě „kopilot“ dozvědět více.

·        Česká asociace interim managementu (www.caim.cz)

·        Metoda kopilot (www.co-pilot.cz/metoda-kopilot)

Pokud Vás téma zajímá, můžete se již nyní těšit na pokračování uvádějící dosavadní zkušenosti z praxe.

Autoři článku:

Petr Karásek, místopředseda České asociace interim managementu

Josef Hajkr, výkonný ředitel SHINE Consulting s.r.o.