O nás

O asociaci

CAIM je odborná platforma pro setkávání se s profesními kolegy, potentiálními klienty, zprostředkovateli interim managementu i dalšími zajímavými lidmi z business komunity. CAIM pomáhá zvyšovat viditelnost na trhu interim managementu. CAIM slouží jako první informační zdroj zájemců o vyhledání interim managera.

Poslání asociace

 • Sdružit interim manažery, zprostředkovatele v oblasti interim managementu a osoby, které interim management využívají a zajímají se o něj, v rámci celé České republiky.
 • Rozvíjet informovanost a zvyšovat povědomí o interim managementu v českém kontextu i o aktivitách sdružených členů.
 • Působit jako nositel know-how interim managementu a šířit osvětu o jeho výhodách a možnostech.
 • Identifikovat aplikace interim managementu v praxi.
 • Standardizovat úroveň interim managementu a služeb v této oblasti.

Jak Interim Manager pracuje? Zde si můžete přečíst patnáct nejdůležitějších kroků IM při sjednávání smlouvy.

Jaké výhody přináší členství v CAIM?

Why join1

Networking

Setkávání s profesními kolegy, potenciálními klienty, zprostředkovateli interim managementu i dalšími zajímavými lidmi z business komunity.

Why join2

Zvýšení viditelnosti

CAIM často slouží jako první informační zdroj zájemců o vyhledání interim managera.

Why join3

Nové obchodní příležitosti

Každý ze členů CAIM má svou specializaci a nezřídka u konkrétní zakázky potřebuje také kolegy s jinou odborností. Členové CAIM v takových případech pochopitelně nejprve oslovují kolegy z asociace.

Why join4

Možnost prezentace

CAIM je založen na aktivní práci svých členů, kteří mohou nabídnout zajímavé téma a vystupovat při účasti potenciálních zákazníků na konferencích či kulatých stolech pořádaných CAIM.

Why join5

„Know how“

Přístup k „know how“ interim managera (přístupné pouze řádným členům CAIM).

Why join6

Prestiž a známka kvality

V neposlední řadě je to prestiž a známka kvality vyplývající z členství v asociaci kladoucí na své členy vysoké profesní i etické nároky.

Etický Kodex Interim Manažera CAIM

1

Povinnosti člena CAIM

Jako člen České asociace interim managementu se zavazuji dodržovat veškerá pravidla této profesní asociace, zejména stanovy a tento etický kodex interim manažera. V případě, kdy bych některé z těchto ustanovení či pravidel porušil, dobrovolně to oznámím a případně se i vzdám členství v CAIM.

2

Odbornost a zkušenosti

Mám dostatečné odborné a manažerské znalosti a zkušenosti z vrcholového managementu v obchodních či výrobních společnostech. Prošel jsem několika takovými společnostmi (min. 5), přičemž moje profesní kariéra vyžadovala adaptaci na nové podmínky z hlediska odvětví, z hlediska situace, kterou společnost řešila i z hlediska role a zapojení ve společnostech. Nepřijal bych roli, pro kterou bych neměl potřebné odborné znalosti. Neustále pracuji na svém dalším profesním vzdělávání a rozvoji. V žádném případě nebudu zkreslovat důležitá fakta o svých předešlých aktivitách, získaném vzdělání či členství v profesních či obdobných organizacích.

3

Orientace na výsledky

Jsem orientován na dosahování výsledků. Výsledky, které jsem dosáhl během své kariéry, mohu doložit příslušnými referencemi.

4

Sebedůvěra

Věřím, že jsem schopen splnit dohodnuté cíle a dokážu o tom přesvědčit i své okolí.

5

Flexibilita a rychlost

Dokážu pracovat pod časovým tlakem i tlakem situace, i ve stresu dokážu rychle navazovat kontakty a zorientovat se v různorodé problematice. Jsem flexibilní jak v čase, tak i co do místa působení.

6

Řízení a vedení

Dokážu efektivně ovlivňovat své okolí, motivovat a využít pracovního týmu ke splnění sjednaných cílů. Dokážu být lídrem, který ve členech týmu rozvíjí jejich schopnosti a který jde svým kolegům osobním příkladem.

7

Finanční stabilita

Jsem relativně finančně zajištěn, proto mohu z vlastních zdrojů pokrýt nepravidelný finanční příjem vyplývající z projektového způsobu práce. Moje finanční zázemí mi dává relativní svobodu nutnou k tomu, abych se nezpronevěřil sjednaným cílům a dohodnutým pravidlům.

8

Integrita

Považuji za věc osobní cti plnit včas své závazky, odevzdávat práci v požadované kvalitě a nenechat své spolupracovníky na holičkách. Budu zachovávat důstojnost své profese a přiměřenou skromnost.

9

Důvěra

Nikdy nezneužiju informace, které získám při plnění stanovených cílů od svého klienta

10

Byznys etika

Nezpronevěřím se pravidlům byznys etiky jak vůči obchodním partnerům, tak i vůči zaměstnancům či dalším skupinám, a to ani v případě, kdy by mne k tomu klient/zaměstnavatel přímo či nepřímo nabádal. Při své manažerské činnosti budu postupovat v souladu se zákony a předpisy. Vyhýbám se situacím, ve kterých se mohu ocitnout ve střetu zájmů.

11

Loajalita

Zachovávám loajalitu ke sjednaným cílům, dohodám, pravidlům a hodnotám se svými klienty, která má u mne vždy přednost před loajalitou ke konkrétním osobám. V případě zastávání pozice krizového interim manažera nebudu současně zastávat více takových exponovaných pozic, abych mohl věnovat maximum svého úsilí vyřešení nejprve jedné krize u klienta, a teprve po jejím zažehnání se mohu zabývat řešením krizí dalších.

12

Komunikace

Pravidelně komunikuji se svými klienty, se svými spolupracovníky v týmu, se svými obchodními partnery. Jsem trpělivý při předávání a vysvětlování potřebných informací, či při obdržení zpětné vazby. V případě, že nemám dostatečnou zpětnou vazbu od svých klientů, neváhám si ji vhodným způsobem vyžádat. Při sporných situacích se neuchyluji k unáhleným či nevhodným reakcím.

13

Pravdivost

Informuji pravdivě a úplně o všech aspektech souvisejících s mojí úlohou pro klienta, přičemž vyzvedávám nejen pozitiva, ale upozorňuji i na případné nevýhody, slabiny či rizika navrhovaných a prováděných opatření. Budu vystupovat maximálně objektivně a důvěryhodně a pro svoji práci budu využívat všechny dostupné informace.

14

Odpovědnost

Jsem si vědom odpovědnosti, kterou na sebe při výkonu manažerské činnosti přebírám. Tato odpovědnost souvisí i s tím, že klientům či obchodním partnerům nedávám nereálné sliby či v nich nevzbuzuji nereálná očekávání. V případě, kdy učiním chybu, tuto bez problémů uznám a pokusím se ji vhodným způsobem napravit.

Stanovy spolku “Česká asociace interim managementu, z.s.”

čl.1

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku: ”Česká asociace interim managementu, z.s. “ (dále jen „spolek”). V anglickém jazyce je možné používat název „Czech Association of Interim Management“
 2. Sídlem spolku je: Praha
 3. Spolek je dobrovolným, nevládním, nezávislým, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, založeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, za účelem naplnění cílů spolku.
 4. Spolek je právnickou osobou, registrovanou v rejstříku spolků vedeném příslušným rejstříkovým soudem (do 31. 12. 2014 Ministerstvem vnitra ČR).
 5. Jednací řečí spolku je český jazyk

čl.2

Cíle činnosti

 1. Spolek hodlá zejména:
  • sdružovat (i) interim manažery, (ii) zprostředkovatele v oblasti interim managementu, (iii) právnické a fyzické osoby využívající interim managementu či zajímající se o něj
  • rozvíjet informovanost a zvyšovat povědomí o interim managementu v českém kontextu i o aktivitách sdružených členů
  • koncentrovat a šířit know-how o interim managementu jako fenoménu a o jeho výhodách
  • identifikovat aplikace interim managementu v praxi
  • standardizovat úroveň interim managementu a služeb v této oblasti

čl.3

Formy činnosti

 1. K dosažení cílů, uvedených v čl. II hodlá spolek vyvíjet následující činnosti:
  • rozvíjet dialog mezi členy spolku a jejich spolupráci
  • šířit povědomí o interim managementu
  • rozvíjet interim management a případně rovněž iniciovat či připravit návrhy změn právních předpisů, kterými by bylo možné plnohodnotné zakotvení interim managementu v právním řádu ČR
  • kooperovat s jinými spolky či organizacemi s příbuznými cíli
  • poskytovat pomoc a poradenství svým členům na nekomerčním principu a v míře a formě odpovídající dobrovolným aktivitám členské základny spolku
  • soustřeďovat a poskytovat informace uvnitř spolku i mimo něj
  • vykonávat osvětovou činnost v oblasti interim managementu, včetně netradičních modelů a forem spolupráce.
 2. Jiné formy činnosti spolku, které nejsou uvedeny v předešlých bodech nebo tyto dále nerozvíjejí či nedoplňují, je možné realizovat pouze na základě změny těchto stanov.

čl.4

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby i právnické osoby dle podmínek uvedených v těchto stanovách a v rámci následujících kategorií:
  • řádný člen – fyzická osoba (zastupující ve spolku pouze své vlastní zájmy)
  • řádný člen – právnická osoba
  • člen-čekatel na řádné členství
  • přidružený kolektivní člen – právnická osoba nevýdělečného typu či vzdělávací instituce (např. jiný profesní spolek, vysoká škola apod.)
  • čestný člen
 2. Podmínky pro vznik členství:
  • právní způsobilost (pro všechny kategorie členství)
  • dosažení věku min. 18 let (pro všechny členy - fyzické osoby či fyzické osoby zastupující ve spolku osoby právnické)
  • předmět činnosti či podnikání, který není v rozporu s těmito stanovami, a není současně v konfliktu zájmů se spolkem
  • faktické i formálně odpovídající vyjádření souhlasu člena se stanovami a cíli spolku včetně závazku člena k řádnému plnění všech povinnosti člena spolku dle stanov a dalších řádně schválených vnitřních pravidel spolku odpovídající kategorii členství (vyjádřené formou přihlášky k členství)
  • členové - právnické osoby mohou ve spolku být zastoupeny vždy pouze 1 jednajícím zástupcem – fyzickou osobou; na aktivitách spolku se však mohou v jednom okamžiku podílet 2 zástupci právnické osoby; pokud se na aktivitách spolku podílí více zástupců jedné právnické osoby (člena), na ostatní zástupce se výhody členství nevztahují
 3. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Přihláška je nejprve prověřena sekretariátem nebo pověřeným členem výboru z hlediska splnění všech formálních náležitostí a následně je předložena celé členské základně k vyjádření. Výbor může požádat uchazeče o předložení jeho profesních referencí, nebo o prezentaci jeho referenčního projektu. Na základě tohoto vyjádření členské základny je pro přijetí nového člena zapotřebí schválení minimálně ½ všech členů výboru spolku. Členství vzniká za splnění předpokladů uvedených v čl. IV na základě schválení přihlášky a současně zaplacením členského příspěvku.
 4. Členství zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena o jeho vystoupení výboru spolku; v tomto případě členství zaniká okamžikem, kdy výbor na svém jednání toto oznámení vezme na vědomí
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena (k vyloučení člena je přitom zapotřebí souhlas min. 2/3 přítomných členů spolku)
  • nezaplacením členských příspěvků ani v náhradním termínu 3 kalendářních měsíců následujících po termínu k řádnému zaplacení ; formálně dojde k ukončení členství z tohoto důvodu k datu, kdy vezme na svém zasedání výbor splnění podmínek k ukončení členství z tohoto důvodu na vědomí
  • poškozením dobrého jména spolku či konfliktem zájmů se zájmy spolku, kterých se člen dopouští, či jiným hrubým poškozením zájmů spolku (např. porušení kodexu interim manažera vydaného spolkem), přestože byl člen písemně vyzván výborem spolku, aby se takových jednání zdržel; v daném případě členství zaniká rozhodnutím výboru spolku, a to min. 2/3 většinou všech členů výboru spolku; v takovémto případě může navrhnout kterýkoliv člen spolku (včetně člena takto vyloučeného) revizi tohoto vyloučení na nejbližší členské schůzi – ta pak může nadpoloviční většinou všech členů spolku rozhodnout o neplatnosti takovéhoto vyloučení člena a musí přitom vyřešit záležitosti tohoto člena vyplývající z mezidobí mezi vyloučením člena rozhodnutím výboru a touto členskou schůzí, která toto vyloučení zvrátila
  • úmrtím člena spolku – fyzické osoby
  • zánikem člena spolku – právnické osoby
  • zánikem spolku
 5. Změna kategorie členství:
  • člen čekatel může požádat o změnu statutu svého členství na člena řádného
  • řádný člen nemůže žádat o změnu statutu na člena čekatele
  • v případě žádosti člena čekatele o změnu statutu na člena řádného se postupuje obdobně, jako v případě přijetí řádného člena
  • člen právnická osoba může požádat o převedení členství na fyzickou osobu, kterou tvoří zástupce této právnické osoby; v tomto případě se postupuje procedurálně obdobně, jako v případě přijetí řádného člena

čl.5

Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má dle jednotlivých kategorií členství právo:
  • (i) řádný člen – fyzická osoba a (ii) řádný člen – právnická osoba
   • podílet se na činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
   • volit členy výboru spolku a být do výboru spolku volen (do výboru spolku nebo jiných funkcí spolku může být zvolena jen fyzická osoba – v případě člena právnické osoby takto může být zvolena jen fyzická osoba, která právnickou osobu ve spolku zastupuje)
   • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
   • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku
   • využívat výhod vyplývajících z aktivit spolku pro řádné členy
   • zveřejnit své členství ve spolku
   • požádat revizora spolku o mimořádnou kontrolu v jakékoliv oblasti činnosti spolku, pokud tuto žádost předloží společně s min. 4 dalšími řádnými členy
  • (iii) člen čekatel, (iv) přidružený člen a (v) čestný člen
   • podílet se na činnosti spolku v rámci aktivit, ke kterým jsou přizváni čekatelé, přidružení členové a čestní členové a být o této činnosti informován
   • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
   • využívat výhod vyplývajících z aktivit spolku pro čekatele a přidružené členy
   • zveřejnit své členství ve spolku v rámci svého statutu
   • čekatelé, přidružení členové a čestní členové nemají právo volit orgány spolku ani se účastnit procesů oficiálního schvalování návrhů dle těchto stanov
 2. Člen spolku má povinnost:
  • (i) řádný člen – fyzická osoba a (ii) řádný člen – právnická osoba
   • dodržovat tyto stanovy a svojí činností naplňovat cíle spolku
   • řádně platit členské příspěvky (odpovídající jeho kategorii členství), a to nejpozději do 31.1. běžného roku na daný rok (členské příspěvky se platí na období celého kalendářního roku; v případě nových členů přistoupivších až ve 2. pololetí se platí v poloviční výši na toto druhé pololetí)
   • svědomitě vykonávat funkci ve výboru spolku či funkci revizora, je-li do ní zvolen
   • postupovat solidárně s ostatními členy spolku
   • dbát dobrého jména spolku a oznamovat neprodleně výboru konflikt svých zájmů se zájmy spolku
   • neposkytovat bez písemného pověření výborem spolku veřejnosti žádné informace o spolku a jeho činnosti či cílech, včetně PR akcí či komunikace s médii (toto ustanovení neplatí pro členy výboru spolku v rámci plnění výborem schválených úkolů či projektů)
   • řádně plnit své úkoly, jejichž plněním je v rámci činnosti spolku pověřen a k jejichž plnění se v rámci svého členství zaváže
  • (iii) člen – čekatel, (iv) přidružený kolektivní člen, (v) čestný člen
   • dodržovat tyto stanovy a svojí činností naplňovat cíle spolku
   • řádně platit členské příspěvky (odpovídající jeho kategorii členství), a to nejpozději do 31.1. běžného roku na daný rok (členské příspěvky se platí na období celého kalendářního roku; v případě nových členů přistoupivších až ve 2. pololetí se platí v poloviční výši na toto druhé pololetí); čestní členové členské příspěvky platit nemusí
   • postupovat solidárně s ostatními členy spolku
   • dbát dobrého jména spolku a oznamovat neprodleně výboru konflikt svých zájmů se zájmy spolku
   • neposkytovat bez písemného pověření výborem spolku veřejnosti žádné informace o spolku a jeho činnosti či cílech, včetně PR akcí či komunikace s médii
   • řádně plnit své úkoly, k jejichž plnění se v rámci svého členství zaváže
 3. Aktuální výši členských příspěvků pro jednotlivé kategorie členství stanoví výbor spolku.

čl.6

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  • členská schůze
  • výbor spolku
  • předseda spolku
  • místopředseda spolku
  • revizor spolku
  • sekretář spolku

čl.7

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni platní řádní členové spolku. Čekatelé a přidružení členové spolku se mohou zúčastnit členské schůze pouze v případě, že to členská schůze odsouhlasí nadpoloviční většinou všech přítomných řádných členů, a to pouze těch bodů jednání, kterých se souhlas týká. Čestní členové se mohou zúčastnit členské schůze.
 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně jedenkrát ročně, a to formou informace publikované na webových stránkách spolku nejméně 30 dní před datem členské schůze. Písemné pozvánky v elektronické podobě, rozesílané všem řádným členům jsou vnímány jako doplňková nadstandardní forma pozvání.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech platných řádných členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku ne dříve než za 5 dnů, nejpozději však do 45 dnů náhradní členskou schůzi (formou informace publikované na webových stránkách spolku (písemné pozvánky v elektronické podobě se již rozesílat nemusí), která musí být zveřejněna nejméně 3 dny před datem náhradní členské schůze); tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných řádných členů (pokud je ovšem vyšší, než 5). Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 4. Mimořádnou členskou schůzi svolá výbor spolku v případě, že o to požádá nejméně třetina všech řádných členů spolku nebo nejméně polovina všech členů výboru, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od splnění dané podmínky, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější (pro pozvánku platí ustanovení čl. VII. (2).
 5. Členská schůze zejména:
  • schvaluje stanovy spolku a jejich změny (k odsouhlasení je třeba souhlasu min. 2/3 přítomných řádných členů spolku)
  • projednává úkoly spolku pro příslušné období a určuje formy další činnosti (k odsouhlasení je třeba souhlasu min. 1/2 přítomných řádných členů spolku)
  • schvaluje účetnictví za minulé období a zprávu o hospodaření za minulé období (k odsouhlasení je třeba souhlasu min. 1/2 přítomných řádných členů spolku)
  • posuzuje a schvaluje výroční zprávu spolku (k odsouhlasení je třeba souhlasu min. 1/2 přítomných řádných členů spolku)
  • revizor spolku
  • volí a odvolává výbor spolku a revizora (k platnému zvolení či odvolání člena/ů výboru či revizora se musí volby účastnit min. 2/3 přítomných řádných členů spolku; postup volby a odvolání je konkrétně upraven v čl. VII, bodě 6), případně potvrzuje kooptované členy výboru
  • rozhoduje o zániku spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem či organizací (k odsouhlasení je třeba souhlasu min. 2/3 většiny všech řádných členů spolku); pakliže v případě, že na členské schůzi v okamžiku rozhodování o této otázce není přítomných alespoň 2/3 řádných členů, a ani řádně svolaná náhradní členská schůze dle čl. VII bodu 3 se za účelem rozhodnutí o zániku spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem či organizací nesejde v počtu min. 2/3 všech řádných členů spolku, může o zániku spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem či organizací rozhodnout na svém řádném zasedání výbor, a to min. 2/3 většinou všech jeho členů. Toto jednání výboru v dané věci může proběhnout nejdříve za 90 dnů po konání neúspěšné náhradní členské schůze v dané věci, aby tak byl dán prostor všem členům k případnému svolání mimořádné členské schůze dle čl. VII bod 4.
  • rozhoduje o vyloučení člena, (k odsouhlasení je třeba min. 2/3 většiny přítomných řádných členů spolku)
  • jedná o otázkách, které jsou na jednacím pořádku, a hlasuje o nich (k odsouhlasení je třeba min. 1/2 přítomných řádných členů spolku)
  • jedná o dodatečně zařazených bodech, pokud s jejich dodatečným zařazením na program členské schůze souhlasí min. 1/3 na členské schůzi přítomných řádných členů spolku (ke schválení návrhu vzešlého z í takto dodatečně zařazeného bodu je však potom třeba min. 1/2 přítomných řádných členů spolku)
 6. Volba výboru či revizora je tajná. Odstupující výbor navrhne hlasování o volbě nového výboru tak, aby proběhla nejpozději na poslední členské schůzi před koncem jeho mandátu. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce odevzdaných platných hlasů (není vyžadován nadpoloviční počet kladných hlasů), a to v počtu odpovídajícím počtu členů výboru; v případě revizora je zvolen ten kandidát, který obdrží nejvyšší počet hlasů (není vyžadován nadpoloviční počet hlasů). Kandidovat do výboru či na pozici revizora mohou pouze řádní členové spolku, v případě právnických osob pouze 1 zástupce řádně delegovaný touto právnickou osobou.
 7. Body článku VII. odstavce (5) písmene b), c), d, e), g), h) i) mohou být členy asociace odsouhlasovány per rolam – e-mailem, videokonferenční či telefonicky. Takto na dálku hlasující člen je považován za přítomného člena. Volební komise, případně výbor či sekretariát je povinen provést hlasování tak, aby byla zachována jeho regulérnost, v případě, že jde o hlasování tajné, aby byla zachována situaci odpovídajícím způsobem i jeho tajnost.

čl.8

Výbor, předseda a místopředseda spolku

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Výbor spolku má nejméně 3 a nejvíce 7 členů, jeho funkční období trvá dva (2) roky. Opakovaná volba je možná.
 3. Výbor volí ze svého středu předsedu spolku a místopředsedu spolku, a to tajným hlasováním. Předseda spolku řídí činnost výboru spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. V případě nepřítomnosti předsedy přebírá jeho zodpovědnost místopředseda.
 4. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schází se minimálně jednou (1) za kalendářní čtvrtletí.
 5. Výbor rozhoduje hlasováním členů výboru. K rozhodnutí výboru je třeba nadpoloviční většiny všech členů výboru. Hlasování může probíhat i metodou per-rolam (zpravidla telefonicky či přes videohovor) nebo v kombinaci hlasování aklamací fyzicky přítomných členů s hlasováním per-rolam (telefonicky či přes videohovor), pokud je hlasování provedeno současně.
 6. Mimořádná schůze výboru je svolána na žádost předsedy spolku, místopředsedy spolku, revizora spolku nebo dvou jiných členů výboru.
 7. Výbor spolku:
  • koordinuje a řídí činnost spolku
  • přijímá nové členy spolku, případě rozhoduje o změnách statutu členů
  • ve zvláštních případech rozhoduje o vyloučení člena spolku
  • svolává členskou schůzi, náhradní členskou schůzi nebo mimořádnou členskou schůzi
  • na nejbližší schůzi výboru projedná návrhy, podněty a připomínky, požádá-li o to alespoň 1/3 všech členů spolku
  • připravuje výroční zprávu o činnosti spolku, roční účetní závěrku, návrh rozpočtu na další období, případně změny stanov
  • jmenuje a odvolává sekretáře spolku
  • kooptuje na uvolněná místa členy výboru
 8. Členství ve výboru zaniká:
  • odstoupením člena výboru nebo ukončením člena výboru členství ve spolku; v tomto případě členství zaniká okamžikem, kdy výbor na svém jednání toto oznámení vezme na vědomí
  • odvoláním člena výboru členskou schůzí
  • uplynutím funkčního období, avšak v případě, kdy by počet členů výboru klesl na min. počet 3, zůstává mandát kteréhokoliv z těchto posledních 3 členů v platnosti i uplynutím jejich funkčního období s tím, že takovýto výbor musí svolat do 30 dnů po tom, co nastala tato skutečnost, mimořádnou členskou schůzi, případně dle stanoveného postupu náhradní členskou schůzi, která zvolí nové členy výboru; v případě potřeby rozhodnutí mezi dvěma členy výboru pro účely dle tohoto bodu rozhoduje vyšší věk člena výboru
  • úmrtím člena
 9. Kooptace do výboru spolku:
  • v případě, když v průběhu období mezi členskými schůzemi dojde ke snížení počtu členů výboru (odstoupením, uplynutím funkčního období nebo úmrtím člena výboru dle odstavce (9) písmene a, c nebo d), může výbor na své schůzi kooptovat na takto uvolněné místo nové členy výboru, a to pouze za podmínek stanovených v následujících ustanoveních
  • kooptovat lze pouze na uprázdněné místo do max. počtu členů výboru, který byl zvolen na poslední volební schůzi
  • kooptovat v jednom období mezi členskými schůzemi lze maximálně celkem v počtu 3 pozic ve výboru
  • kooptaci a kandidáta na kooptování může navrhnout kterýkoliv člen výboru
  • kandidátem na kooptaci může být pouze řádný člen CAIM (fyzická osoba, nebo fyzická osoba zastupující v CAIM právnickou osobu)
  • záměr kooptovat na uprázdněné místo ve výboru a návrh kandidátů na kooptaci musí výbor zveřejnit na webových stránkách spolku min. 14 dnů před zasedáním výboru, na kterém by se mělo o kooptaci rozhodovat; členská základna má právo se ke kooptaci písemně elektronickou formou v této lhůtě vyjádřit
  • takto připravený návrh projedná výbor na následujícím zasedání, a to za osobní účasti kandidáta na kooptaci, přičemž zváží a vypořádá připomínky od členské základny na kooptaci i na kandidáty
  • schválení návrhu na kooptaci za člena výboru probíhá tajným hlasováním členů výboru, přičemž nový člen je kooptován v případě, kdy s jeho kooptací souhlasí všichni stávající členové výboru (tedy členové zastávající aktuálně obsazené pozice ve výboru)
  • kooptovaný člen výboru se okamžikem schválení dle předešlého bodu stává členem výboru se všemi právy a povinnostmi člena výboru, a to až do nejbližší členské schůze, kdy jeho mandát ve výboru končí
  • kooptovaný člen výboru nemůže být (až do svého případného potvrzení volební členskou schůzí) zvolen do funkce předsedy nebo místopředsedy

čl.9

Jednání jménem spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je výbor, za který navenek jednají vždy společně 2 jeho členové, a to následujícím způsobem:
  • společně předseda a místopředseda, nebo
  • společně předseda a další člen výboru, nebo
  • společně místopředseda a další člen výboru;
  • v krajním případě, kdy nemůže jednat ani předseda, ani místopředseda mohou jednat za spolek společně dva další členové výboru; v takovémto krajním případě musí toto jednání dvou členů výboru předem řádně odsouhlasit nadpoloviční většinou výbor (případně formou per rolam).
  • samostatně může jednat navenek člen výboru (vč. předsedy a místopředsedy) pouze v případě, kdy je k tomuto jednání rozhodnutím výboru řádně pověřen, a to pouze v rámci tohoto pověření
 2. Zmocnění třetí osoby k určitému jednání za spolek může provést pouze výbor svým řádným rozhodnutím, a to pouze na dobu určitou nepřesahující 1 rok.

čl.10

Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací.
 2. Příjmy spolku tvoří roční členské příspěvky členů spolku, dary, dotace, granty a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku, výnosy z akcí pořádaných spolku a jiné zdroje. Příjmy spolku jsou používány k rozvoji aktivit spolku nebo na správu spolku a nemohou být rozdělovány členům spolku ani jiným osobám k soukromým účelům.
 3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
 4. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s externí právnickou osobou pro finanční zajištění a finanční a daňovou kontrolu svých aktivit.
 5. Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně, případně na účtech spolku. Za jejich řádnou evidenci zodpovídá výbor spolku. Výbor spolku je povinen předkládat účetnictví ke kontrole revizorovi spolku.
 6. Disponovat s finančními prostředky spolku mohou pouze k tomu pověření členové výboru spolku (měli by být min. 2 kvůli zastupitelnosti).
 7. Spolek vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření spolku, která obsahuje zejména:
  • přehled činnosti spolku v příslušném kalendářním roce;
  • údaje o počtu členů spolku v jednotlivých kategoriích;
  • změny ve složení orgánů spolku, k nimž došlo v průběhu roku;
  • roční účetní závěrku.

čl.11

Revizor spolku

 1. Kontroluje činnost spolku, především hospodaření s majetkem a finančními prostředky spolku a dodržování schváleného rozpočtu, a dále kontroluje plnění rozhodnutí členské schůze a dodržování stanov spolku. V rámci své funkce spolupracuje případně s externí právnickou osobou pro finanční zajištění a finanční a daňovou kontrolu aktivit spolku.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi.
 3. Funkčním obdobím revizora jsou dva (2) roky.
 4. Revizorem spolku může být pouze řádný člen – fyzická osoba

čl.12

Sekretář spolku

 1. Zajišťuje administrativně příslušnou agendu výboru spolku a další administrativní a sekretářské činnosti dle rozhodnutí a potřeb výboru spolku, předsedy a místopředsedy.
 2. Funkčním obdobím sekretáře jsou dva (2) roky.
 3. Sekretář není statutárním ani výkonným představitelem spolku a nepodléhá tedy žádnému zápisu v rejstříku.

čl.13

Různé

 1. Spolek může provádět certifikaci interim manažerů, a to v rámci pravidel řádně schválených výborem spolku a zveřejněných na webových stránkách spolku. Tato pravidla musí být transparentní a musí obsahovat i procedury validace a přezkoumání.

čl.14

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů či soudu z důvodů stanovených zákonem nebo dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jiným spolky či organizacemi.
 2. O dobrovolném rozpuštění spolku nebo jeho sloučení rozhoduje 2/3 všech řádných členů spolku, případně výbor dle čl. VII, bodu 5), písm. f.
 3. Majetkové vypořádání se při zániku spolku z vlastního rozhodnutí řídí rozhodnutím členské schůze, případně výbor dle čl. VII, bodu 5), písm. f. V případě zániku spolku bez právního nástupce jmenuje a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně členská schůze, případně výbor dle čl. VII, bodu 5), písm. f. Případný zbylý majetek po likvidaci bude předán na základě rozhodnutí členské schůze (případně výbor dle čl. VII, bodu 5), písm. f.) neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

čl.15

Závěrečná ustanovení

 1. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněn výhradně výbor spolku. Stanovy v dané verzi nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí a jsou závazné pro všechny členy spolku.

V Praze, dne 12.11.2015

Staňte se členem asociace CAIM

Chci se stát členem CAIM

Úspěšné příběhy našich manažerů

Jen pocitem se nedá efektivně a dlouhodobě řídit podnik!

Situace a příběhy firem, se kterými se naši interim manažeři setkávají, bývají různé. Často však mají stejný základ. Pokud Vám někdo tvrdí, že k úspěchu stačí intuice, tak mu nevěřte...

Celý příběh

IM příběh: Poučení z krizového vývoje

Vážení,

níže vám nabízíme další příběh z IM oblasti, tentokrát z pera místopředsedy CAIM pana Petra Karáska.

Celý příběh

IM příběh: ​Honza - povoláním syn.

Celý příběh

Seznam podmínek certifikace interim manažera

Povinná kritéria certifikace:
 1. Interim manažerská praxe – min. 3 realizované projekty interim manažerského charakteru, krizového managementu či jakéhokoliv dlouhodobého rozvojového projektu, na kterém se manažersky podílel (může nahradit i relevantní praxe ze zaměstnaneckého poměru), min. 1 z toho prokazatelně úspěšný1
 2. Věk starší 40 let
 3. Garance člena CAIM, který je v CAIMu alespoň 2 roky
 4. Právně trestní bezúhonnost2
 5. Sociální nezávislost na 1 rok3
 6. Minimálně 2 roky členství v CAIM
Doporučená kritéria:
 1. Dokončené VŠ vzdělání4
 2. Znalost jednoho světového jazyka5

Ve všech aspektech může předsednictvo udělit výjimku, popřípadě zmírnit pravidlo. Tato výjimka nebo toto zmírnění musí být zdůvodněno.

Zobrazit žádost o udělení certifikace interim manažera

1Nutné doložit zprávu o průběhu a výsledku projektu.
2Zejména ve věcech mravní a morální integrity či trestních deliktech vážného hospodářského charakteru.
3Na bázi čestného prohlášení
4Zaslání kopie závěrečného osvědčení o úspěšném absolutoriu.
5Na bázi čestného prohlášení - výbor si vyhrazuje právo tvrzení ověřit.