Etický kodex interim manažera

Etický kodex interim manažera CAIM

 1. POVINNOSTI ČLENA CAIM

Jako člen České asociace interim managementu se zavazuji dodržovat veškerá pravidla této profesní asociace, zejména stanovy a tento etický kodex interim manažera. V případě, kdy bych některé z těchto ustanovení či pravidel porušil, dobrovolně to oznámím a případně se i vzdám členství v CAIM.

 1. ODBORNOST A ZKUŠENOSTI

Mám dostatečné odborné a manažerské znalosti a zkušenosti z vrcholového managementu v obchodních či výrobních společnostech. Prošel jsem několika takovými společnostmi (min. 5), přičemž moje profesní kariéra vyžadovala adaptaci na nové podmínky z hlediska odvětví, z hlediska situace, kterou společnost řešila i z hlediska role a zapojení ve společnostech. Nepřijal bych roli, pro kterou bych neměl potřebné odborné znalosti. Neustále pracuji na svém dalším profesním vzdělávání a rozvoji. V žádném případě nebudu zkreslovat důležitá fakta o svých předešlých aktivitách, získaném vzdělání či členství v profesních či obdobných organizacích.

 1. ORIENTACE NA VÝSLEDKY

Jsem orientován na dosahování výsledků. Výsledky, které jsem dosáhl během své kariéry, mohu doložit příslušnými referencemi.

 1. SEBEDŮVĚRA

Věřím, že jsem schopen splnit dohodnuté cíle a dokážu o tom přesvědčit i své okolí.

 1. FLEXIBILITA A RYCHLOST

Dokážu pracovat pod časovým tlakem i tlakem situace, i ve stresu dokážu rychle navazovat kontakty a zorientovat se v různorodé problematice. Jsem flexibilní jak v čase, tak i co do místa působení.

 1. ŘÍZENÍ A VEDENÍ

Dokážu efektivně ovlivňovat své okolí, motivovat a využít pracovního týmu ke splnění sjednaných cílů. Dokážu být lídrem, který ve členech týmu rozvíjí jejich schopnosti a který jde svým kolegům osobním příkladem.

 1. FINANČNÍ STABILITA

Jsem relativně finančně zajištěn, proto mohu z vlastních zdrojů pokrýt nepravidelný finanční příjem vyplývající z projektového způsobu práce. Moje finanční zázemí mi dává relativní svobodu nutnou k tomu, abych se nezpronevěřil sjednaným cílům a dohodnutým pravidlům.

 1. INTEGRITA

Považuji za věc osobní cti plnit včas své závazky, odevzdávat práci v požadované kvalitě a nenechat své spolupracovníky na holičkách. Budu zachovávat důstojnost své profese a přiměřenou skromnost.

 1. DŮVĚRA

Nikdy nezneužiji informace, které získám při plnění stanovených cílů od svého klienta.

 1. BYZNYS ETIKA

Nezpronevěřím se pravidlům byznys etiky jak vůči obchodním partnerům, tak i vůči zaměstnancům či dalším skupinám, a to ani v případě, kdy by mne k tomu klient/zaměstnavatel přímo či nepřímo nabádal. Při své manažerské činnosti budu postupovat v souladu se zákony a předpisy. Vyhýbám se situacím, ve kterých se mohu ocitnout ve střetu zájmů.

 1. LOAJALITA

Zachovávám loajalitu ke sjednaným cílům, dohodám, pravidlům a hodnotám se svými klienty, která má u mne vždy přednost před loajalitou ke konkrétním osobám. V případě zastávání pozice krizového interim manažera nebudu současně zastávat více takových exponovaných pozic, abych mohl věnovat maximum svého úsilí vyřešení nejprve jedné krize u klienta, a teprve po jejím zažehnání se mohu zabývat řešením krizí dalších.

 1. KOMUNIKACE

Pravidelně komunikuji se svými klienty, se svými spolupracovníky v týmu, se svými obchodními partnery. Jsem trpělivý při předávání a vysvětlování potřebných informací, či při obdržení zpětné vazby. V případě, že nemám dostatečnou zpětnou vazbu od svých klientů, neváhám si ji vhodným způsobem vyžádat. Při sporných situacích se neuchyluji k unáhleným či nevhodným reakcím.

 1. PRAVDIVOST

Informuji pravdivě a úplně o všech aspektech souvisejících s mojí úlohou pro klienta, přičemž vyzvedávám nejen pozitiva, ale upozorňuji i na případné nevýhody, slabiny či rizika navrhovaných a prováděných opatření. Budu vystupovat maximálně objektivně a důvěryhodně a pro svoji práci budu využívat všechny dostupné informace.

 1. ODPOVĚDNOST

Jsem si vědom odpovědnosti, kterou na sebe při výkonu manažerské činnosti přebírám. Tato odpovědnost souvisí i s tím, že klientům či obchodním partnerům nedávám nereálné sliby či v nich nevzbuzuji nereálná očekávání. V případě, kdy učiním chybu, tuto bez problémů uznám a pokusím se ji vhodným způsobem napravit.

  15. REPREZENTACE CAIM

Jsem si vědom, že CAIM bez nároku na jakoukoli odměnu své členy informuje o příležitostech/poptávkách, se kterými se na něj obrací potenciální klienti, a které pro členy přinášejí příležitost pracovat na zajímavých projektech. V případě zapojení do takových projektů v roli zprostředkovatele jiného interim manažera – nečlena CAIM otevřeně informuji o zdroji této příležitosti a jeho/jejím morálním závazku respektovat Etický kodex CAIM.

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty