Zpět

Průzkum spokojenosti a očekávání členů

10.1.

Průzkum potvrdil, že asociace plní své poslání a očekávání členů CAIM.

Na podzim proběhl mezi členy CAIM průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak členové hodnotí fungování asociace, plnění jejího poslání i komunikaci a jak vidí další směřování CAIM i svoji angažovanost. Průzkum obsahoval 23 otázek. Na základě strategického výjezdu výboru konaného v červnu 2023 jej připravily členky výboru R. Šušková a J. Dronská.

Dotazování probíhalo dvěma způsoby – formou papírového dotazníku na členské schůzi v Senohrabech a formou on-line dotazníku prostřednictvím Google formuláře. Do průzkumu se zapojilo 44 členů, což je 68% členské základny. Výsledky průzkumu budou zohledněny v další práci výboru v roce 2024 a celkově ve směřování a strategii CAIM. Administrování a grafické zpracování výsledků provedla tajemnice M. Savara.

Kompletní výsledky průzkumu jsou umístěny v členské sekci, níže uvádíme jejich souhrn.

FAKTA

  • Získali jsme názory 44 členů z 65 (68 %)
  • Reakce byly vesměs pozitivní
  • S odpověďmi se dá dále ve výboru i členské základně pracovat

INTERPRETACE

  • Členové jsou převážně spokojeni s fungováním CAIM i výboru a tajemnice a s plněním poslání a směřování CAIM
  • Potvrdila se vysoká důležitost organizování seminářů a dalších akcí pro členy
  • Potvrdila se důležitost komunikace a sdílení i průběžné komunikace s jednotlivci
  • Potvrdila se důležitost prezentace a propagace CAIM různými směry a formami
  • Zjistili jsme, že velká část členů chce být jen pasivním členem, ale více než polovina členů je ochotna podílet se aktivně na aktivitách CAIM

DOPORUČENÍ   

  • Promítnout a rozpracovat jednotlivé výstupy do priorit a práce výboru pro rok 2024 a 2025 s předpokladem zapojení dalších členů
  • Jednou za dva roky opakovat průzkum

Galerie