Zpět

Tisková zpráva k dění v české ekonomice

2.8.

Podle CAIM chybí naší zemi hlavně jasná dlouhodobá strategie a uplatňování zásad krizového řízení.

Restrukturalizační a krizoví manažeři sdružení v České asociaci interim managementu na základě obsáhlých diskusí v posledních měsících o vývoji české ekonomiky a svých zkušeností z firem shromáždili náměty na ozdravení české ekonomiky a posílení konkurenceschopnosti České republiky. Za stěžejní považují stanovení priorit ve smyslu státního zájmu a využívání zásad krizového řízení, které soustředí veškeré úsilí i peníze na stanovené cíle bez ohledu na politické či lobbystické zájmy. Své závěry předali členům vlády i dalším institucím a profesním organizacím. 

„Cítíme, jako většina podnikatelské sféry, že vývoj českého hospodářství nemá příznivý trend a vedení státu se i přes snahu nedaří najít, efektivně komunikovat, a hlavně aplikovat potřebná opatření. Nechceme, aby se Česká republika stala nedůvěryhodnou zemí s nekonkurenceschopným průmyslem a slabou ekonomikou. Máme zkušenosti z restrukturalizací a záchrany celé řady firem napříč různými obory, proto věříme, že naše závěry nabízejí jiný úhel pohledu a mohou přispět k řešení aktuálních problémů,“ vysvětlil Petr Karásek, viceprezident České asociace interim managementu (CAIM), který vedl například záchranu automobilky TATRA.

Předávat zkušenosti a pomáhat národnímu hospodářství patří mezi priority České asociace interim managementu, která funguje už 13 let a má zastoupení po celé zemi. Výsledkem práce jejich členů je návrat „nemocných“ firem zpět do podnikatelského života, záchrana know-how i pracovních míst, tedy záchrana hodnot, ale i rozvoj firem a podnikatelského prostředí.

Podle krizových a restrukturalizačních manažerů ozdravení a záchranu české ekonomiky už není možné zajistit obvyklými postupy. Vyžaduje to specifický přístup a také určité zkušenosti, které se využívají v krizovém řízení při záchranách či revitalizacích podniků. V poradních orgánech vlády ovšem zkušenost z oblasti krizového řízení a restrukturalizací není zastoupena, a to se projevuje jako podstatný nedostatek zejména v podobě chybějícího specifického metodicko-procesního pohledu. V současné situaci je potřeba hledat řešení, která jsou založena na pragmatismu, primární logice docílení žádoucího stavu a někdy i na hraně formálních postupů, v řadě případů musí být i vyjednány výjimečné postupy. Nemůže se brát ohled na politické zájmy či zájmy nějaké úzké skupiny lidí, je třeba velmi rychle zvládnout problémy v zájmu celé společnosti.

Na základě diskuzí v posledních měsících, námětů a zkušeností členů České asociace interim manažerů vznikl materiál nazvaný ZÁCHRANA ČESKÉ EKONOMIKY OČIMA KRIZOVÝCH MANAŽERŮ. Zdůrazňuje, že základem ozdravení a záchrany ekonomiky by měly být tři body:

  • Stanovení a odsouhlasení priorit, tedy státního zájmu, a efektivního postupu i s využitím zásad krizového řízení
  • Posílení ekonomiky a průmyslu jako klíčového odvětví ekonomiky ČR generujícího přidanou hodnotu a potřebné finanční zdroje
  • Úspory, zamezení plýtvání či zbytečného maření energie a zdrojů a stabilizace rozpočtu

Doprovodným opatřením pak musí být zefektivnění komunikace a soustředění se na prosazování a hájení státních zájmů a priorit. Základním nástrojem by mělo být stejně jako při práci krizových manažerů podřízení všeho ve prospěch dosahování cílů a kladení důrazu na dotahování výsledků včetně osobní odpovědnosti, potřebný nadhled, neustálou komunikaci a dostatek sebereflexe.

„Naším cílem nebyly disputace, zda někde ušetřit konkrétně tolik a tolik procent či zda zvýšit některou z daní o procento či více apod. ani kritizovat vládu. Nejsme spojeni s žádným konkrétním oborem podnikání ani se nezabýváme lobbingem, jsme nezávislí a nepolitičtí. Naším cílem bylo hledat komplexní model postupu pro dosažení viditelného a měřitelného cíle. Naše výstupy jsme samozřejmě připraveni vysvětlovat,“ doplnil Petr Karásek, viceprezident České asociace interim managementu.

Výstupy zaslala asociace členům vlády ČR a dalším institucím a organizacím, které se podílejí na formování podnikatelského prostředí a sociálním dialogu a mohou pozitivně přispět do diskusí o současném i budoucím směru české ekonomiky. Některé z nich již reagovaly a proběhlo například jednání na Úřadu vlády.

Souhrnný dokument ZÁCHRANA ČESKÉ EKONOMIKY OČIMA KRIZOVÝCH MANAŽERŮ je k dispozici na stránkách CAIM: https://www.caim.cz/www/upload/news/documents/2023072702281426.pdf

Jana Dronská

Galerie